بزرگترین آرزوی زندگیتان از چه طریقی میتواند برآورده شود؟
(6.382%) 3
با کمک معنوی شخصی دیگر
(29.78%) 14
با کمک مادی شخصی دیگر
(27.65%) 13
با تلاش و کوشش خودتان
(4.255%) 2
با کمک شخصی که میشناسید
(31.91%) 15
بدست هیچ بشری برآورده نمیشود و نیازمند معجزه است

تعداد شرکت کنندگان : 47