بزرگترین آرزوی زندگیتان از چه طریقی میتواند برآورده شود؟
(4.918%) 3
با کمک معنوی شخصی دیگر
(24.59%) 15
با کمک مادی شخصی دیگر
(26.22%) 16
با تلاش و کوشش خودتان
(3.278%) 2
با کمک شخصی که میشناسید
(40.98%) 25
بدست هیچ بشری برآورده نمیشود و نیازمند معجزه است

تعداد شرکت کنندگان : 61