بزرگترین آرزوی زندگیتان از چه طریقی میتواند برآورده شود؟
(5.970%) 4
با کمک معنوی شخصی دیگر
(23.88%) 16
با کمک مادی شخصی دیگر
(28.35%) 19
با تلاش و کوشش خودتان
(2.985%) 2
با کمک شخصی که میشناسید
(38.80%) 26
بدست هیچ بشری برآورده نمیشود و نیازمند معجزه است

تعداد شرکت کنندگان : 67