بزرگترین آرزوی زندگیتان از چه طریقی میتواند برآورده شود؟
(4.687%) 3
با کمک معنوی شخصی دیگر
(23.43%) 15
با کمک مادی شخصی دیگر
(29.68%) 19
با تلاش و کوشش خودتان
(3.125%) 2
با کمک شخصی که میشناسید
(39.06%) 25
بدست هیچ بشری برآورده نمیشود و نیازمند معجزه است

تعداد شرکت کنندگان : 64