بزرگترین آرزوی زندگیتان از چه طریقی میتواند برآورده شود؟
(5.769%) 3
با کمک معنوی شخصی دیگر
(28.84%) 15
با کمک مادی شخصی دیگر
(28.84%) 15
با تلاش و کوشش خودتان
(3.846%) 2
با کمک شخصی که میشناسید
(32.69%) 17
بدست هیچ بشری برآورده نمیشود و نیازمند معجزه است

تعداد شرکت کنندگان : 52